Thursday, March 31, 2011

ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಉನ್ನತಿ (ಓರ್ಗನೈಜೆಶ್ನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್)

ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಪರಿಸರ ನಾಳೆ ಇರುವುದೆಂದು ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಅವಿಷ್ಕಾರ ನಾಳೆ ಹಳೆಯದಾಗಬಹುದು, ಇಂದಿನ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಉನ್ನತಿಯ ಪರಿಣತರ ಕಾರ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಉನ್ನತಿಯು ತನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ಬಹು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು; ಅದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳಿಂದಲೂ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಉನ್ನತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾದಾಕಾಲ ವ್ಯವಹಾರವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಉನ್ನತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Organizational Development

An organization once set up face the constant challenges of change, managing the change is the best way to prepare to dominate the next wave. Organizations grapple with change to develop into better organizations. Knowingly or unknowingly they undertake the process of organizational development, but it is generally when they face an unexpected change that the significance of Organizational Development consultants and change managers becomes most evident.

Organizational Development (OD) is generally accompanied with change management. OD has been generally defined as an ongoing, systematic process or implementation that changes an organizational effectively. Similar to Organizational Behavior; OD is both a field of applied behavioral science focused on understanding and managing organizational change as a field of scientific study in inquiry.

OD considers all the constituents of an organization functioning as a unit. The ultimate goal of OD is to improve the organization as a whole.

The OD process is generally initiated when there is a gap, or dissatisfaction within the organization - either from the top management or from the employee body. The process involves the organization in its entirety and evidently would rely on the support from top management and all the members at every level in the organization. Without such a commitment the success of the OD intervention wouldn't be useful.

In the coming blogs we explore OD and its concepts in a bit more details. Since OD is multi-disciplinary one would need to relate the subject with every other aspect that has a bearing on the business and the organization.

Wednesday, March 30, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಚರ್ಚೆ - ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕಡಿತ (ಡಿಸ್-ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಷನ್)

ವಿತರಣೆಯ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ವಿತರಣೆಯ ಈ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಕಂಪನಿಗಳ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವವೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿತರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರೂ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ.

ಡೆಲ್ - ಇಂತಹ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಲಾಭವನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬಣ್ಣ, ರಚನೆ, ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳು ಹಲವಾರಿವೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಗಾವಹಿಸಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ತಿರುಗು ಬೀಳುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

Business models - Disintermediation

In our earlier blog on Business Models we discussed about Distribution and its criticality for the success of the supply chain of any product. Given its significance to the supply of most of the product, it is but evident that the companies which act as distributors have a very high say in allowing or not allowing the products to reach the destination. Given this super high influence on the supply chain it some of these distributors could have a very large margin in the products they distribute and hence make it costlier for the user.

Some companies who realized this decided to do away with these costly distributors and make it direct to the user - One such glorious example has been that of DELL computers. Dell computer's supply-chain innovation doing away with the distributor and assembling the various computer components just a few miles before it reaches the consumer has been greatly talked about by the management communities.

Eliminating the distributors in between doesn't just save the extra tax on the pocket of the user but also accrues alternate benefits and in fact the best of all these benefits has been Customer Delight. The process of doing away with the distributors and ensuring that the computer could be assembled just a few miles away from the user enables a greater customization and thereby enhancing the customer delight.

Read in Kannada: http://somanagement.blogspot.com/2011/03/blog-post_5833.html

Tuesday, March 29, 2011

ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಚರ್ಚೆ - ಈ ವರೆಗೆ

ನಾವು ಆರು ವಾರಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ - ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿನ್ನೋಟ ಬೀರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎನಿಸಿತು; ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂಕಣವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಸಮಾನಾಂತರ ಬೆಲೆಯ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಯಮಗಳನ್ನಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾ ಹೋದೆವು. ಇವುಗಳ ಸಾರಂಶವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
ಈ ವರೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಿಸಿಲ್ಲ; ಮುಂಬರುವ ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಈ ಮೇಲಿನ ನಿಯಮಗಳ ಉಪ ನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಸೂಕ್ತ. ಮುಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿದು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸೇರಿಸೋಣ.

Supply and Demand Discussion - This far

It has been a journey of six weeks into the Discussion on Demand and Supply. As stated earlier, it is good to occasionally summarize the proceedings and give a perspective in hindsight so that we understand how much of the subject we have covered.

We began our discussion with having a basic understanding of the Demand and Supply and the laws that govern them. We then understood the concept of equilibrium price and began deriving the relation between the equilibrium price, the supply and the demand - We could summarize the relation in the following four laws which were essentially the summary of the blogs that succeeded the equilibrium price blog:

If you would have noticed, we have stuck with a major understanding that the only subject in the study is one object (lemon in our earlier case); in the process we have ignored some of the every essential factors which have a bearing on the demand and supply equations. In the upcoming blogs we would look at inter-relating these and creating a good understanding for the same.

However, there is one important corollary of these laws that we need to understand before we proceed with the relating to the other aspects by involving the external environment.

Read in Kannada: http://somanagement.blogspot.com/2011/03/blog-post_29.html

Monday, March 28, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಕೇವಲ ಲಾಭಕ್ಕೆಂದೇ ಇರುವುದೆಂದು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ - ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ - ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೂ ಅತ್ಯಾಗತ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಈ ಅಂಕಣ ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ವ್ಯವಹಾರವು ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟೊ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ, ಕಂಪನಿಯು ರಾಜ್ಯದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ತಿಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕರ್ಯಗಳಾನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಿರಮತ್ತು ಧ್ರುಡ ಅಡಿಪಾಯವೊಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ - ಕಾನೂನು ಈ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಸುಗಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಕಾನೂನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುಷ್ಟವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಿಶಯವನ್ನಾಗಿಸಿ ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ; ವ್ಯವಹಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೊಡಿರುತ್ತೇವೆ - ಇದನ್ನೇ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾನೂನುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತವೆ.

ಮುಂಬರುವ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿಕಟವಾಗಿ ಅರ್ಠೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ.

Business and Law

We generally hear people shout - the basic purpose of business is to earn profits for its investors - I have kind of challenged this notion in the earlier blog on business and society, where I point was that businesses need to be more proactive in their societal implication. This background leads us to this blog where we try understanding why we need a legal regulation for companies.

While businesses interact with society at various levels, they deal with both the money and the faith of the people with whom they transact. Given this, it is but fair that the interest of the people, business and society be carefully managed so that their economic activities function smoothly. This is where we have numerous regulations put in by law - right from the inception of a company (we would deal with the various types and details about the inception we know about in the So-Entrepreneurship Blog), to employment, their welfare, the agreements and contacts that govern the transactions between the organization, termination etc.

As generally said, in law the subject matter is not the person who is abiding, but the person who generally bends or breaks the boundaries; it would but be very interesting looking into this with some cases that have been in news in the past. None the less, law tries defining that the boundary for the use and abuse of the rights and privileges provided.

As we proceed with these blogs, we would disseminate some insights into the laws and their utility, implications for the business community.


Thursday, March 24, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ವರ್ತನೆ ಚರ್ಚೆ - ೨

ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ವರ್ತನೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ವ್ಯವಹಾರ ವರ್ತನೆಯ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ನಾನು ಕಲಿತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಬಂಧಕನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು:
 • ವರ್ತನೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ವರ್ತನೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ವರ್ತನೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತವೆ.
 • ವರ್ತನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯತೆಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ವರ್ತನೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
 • ವರ್ತನೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಕ್ರಿಯ, ಅಂತೆಯೆ ಸ್ಥಾಯಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಹು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿಸಬಹುದು.
 • ವರ್ತನೆಯು ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವ್ಯವಹಾರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ, ಅದರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥೈಸ ಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಆಧಾರಿತ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಜಟಿಲ ಮತ್ತು ನುಣುಚಾದದು.

ಆಂಗ್ಲ ಅಂಕಣ:

Organizational Behavior – 2

Understanding Nature and Characteristics of Behavior

In the last blog we understood that OB relates to the behavior of people and organizations; a good understanding of the nature and characteristics of behavior is essential to effectively use organization behavior in the managerial roles. Here are some characteristics of Behavior which every aspiring manager needs to know:
 • Behavior is influenced by a number of factors
 • Behavior is influenced by various kinds of factors
 • Behavior is determined by individual differences
 • Behavior is affected by similarities
 • Behavior is goal directed and purposeful
 • Behavior is modifiable to a very large degree
 • Behavior is dynamic as well as stable
 • Behavior is predictable to some degree
 • Behavior is influenced by past experience
You can take the best out of learning Organization Behavior if you are able to reflect them to your daily surrounding and analyze their implications. There is no easy way to understand OB. It is complex and evasive just as we human beings are.

Wednesday, March 23, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ - ವಿತರಣೆ (ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಶನ್)

ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ.

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರಕಬೇಕಾದರೆ ವಿತರಣೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ವಸ್ತುವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯ ಹೊಣೆಯೊತ್ತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬಹು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ವ್ಯವಹಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದುವು - ವಿತರಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಹೊಸ ಬೇಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೇವಲ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗಷ್ಟೆಯಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ವರ್ತಕರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರತಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿತರಣಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ - "ಡೆಲ್" ಕಂಪ್ಯುಟರ್ಸ್, ಮತ್ತು "ಫೆಡೆಕ್ಸ್" ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಫಲತೆಯು ವಿತರಣಾ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ.

ವಿತರಣೆಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಾರಂಶರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾದ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಆದ್ದರಿಂದ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ.

ಆಂಗ್ಲ ಅಂಕಣವನ್ನು ಓದಿ:

Business Model - Distribution

Continuing further from the last model of Franchising which was expansion focused, we look at the delivery of goods aspect in this blog.

Distribution forms the critical link ensuring that the products produced reach the customers. In the whole of the business world, distribution forms the critical link that ensures responsiveness demanded by the customers and the businesses alike.

The field of the distribution is so critical that there are numerous companies which completely involve themselves into the distribution of products; Distribution is a critical factor in the Supply Chain of any industry. These companies generally offer the following benefits - storage, credit and collection, logistics. These are very critical for the smooth functioning of the businesses.

Innovations in the distribution model that have been hailed world over include the Dell model of computer delivery, the FedEx in shipping services. These innovations have created a lot of value add for all stakeholders involved with them. Their success has highlights the fact that any innovation in the area of distribution creates a value add that would benefit the entire stakeholder community (some more and some less but none the less all).

There are number ways in which such an excellence in the business model has been attained; summarizing it wouldn’t do justice to it, so at a later stage as we progress in the blog, we would deal with examples of distribution excellence individually.

Read in Kannada: http://somanagement.blogspot.com/2011/03/blog-post_23.html

Tuesday, March 22, 2011

ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಚರ್ಚೆ - ೬

ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಉಪನಿಯಮಗಳ ಅಧ್ಯಾಯನದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ವಾರ ಬೇಡಿಕೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಸಮಾನಾಂತರ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಇಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ.

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ - ವರ್ತಕನಿಗೆ ಪ್ರತೀಬಾರಿ ೫ ಮೂಟೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೊಣ. ಈ ಬಾರಿಯ ಬೆಳೆಯು ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಳಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ, ೫ ಮೂಟೆಗಳ ಬದಲಾಗಿ, ಕೇವಲ ೩ ಮೂಟೆಯಷ್ಟು ಪಡೆಯಬಹುದಾಯಿತು. ಆದರೆ, ವರ್ತಕನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಷ್ಟೇಯಿತ್ತು; ಇದನ್ನು ಕಂಡು, ಆತನು ನಿಂಬೇಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಾರೊ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಉಳಿದವರು ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನು ನಿಯಮವನ್ನಾಗಿಸಿದಾಗ - "ಬೇಡಿಕೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆಯು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಮಾನಾಂತರ ಬೆಲೆಯು ಏರುವುದು."

Supply and Demand Discussion - 6

In the last discussion on the direct implication of the Supply and Demand laws; we saw how the increase in supply with a stagnant demand would lower the equilibrium price. In today’s section we come to the last direct implication of the Supply and Demand Law.

Building on the lemon sample again, let us makes the following assumptions - there was some pest which began affecting the lemons. So the general demand of 5 bags of lemons could not be satisfied and only 4 bags could be delivered. The demand was still for 5 bags of lemon by the day. Given this scenario, the vendor increased the price of each lemon; and the number of customers asking for this began dropping.

Analyzing this situation, we find that once the crop failed, the people who generally consume the lemons don’t immediately realize this and demand would remain the same. Since the supply would have dropped, the limited number of lemons now has a higher demand; hence price increases - only the people who would value the lemon more than the money they have in their pocket would go ahead and purchase which, while those who feel the lemons are not worth the higher price would not purchase it. The Rule therefore is - "If supply decreased and demand remains unchanged, then it leads to higher price and lower quantity."

Read in Kannada: http://somanagement.blogspot.com/2011/03/blog-post_22.html

Monday, March 21, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ - ಭಾಗ ೧

೨೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮನೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ತನ್ನದೇಯಾದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.

ನನ್ನ ಅನುಭವದಂತೆ, ಮುಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವಿನೆಡೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದರ ಸುತ್ತಲು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಾಣೆಯಾಗ ತೊಡಗಿತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಹು ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸರಕಾರದ ಕಂಪನಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನೆ ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರು.

ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೊಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ "ಮಾರ್ಕೆಟಿಂ"ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ.

ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಮಾಜದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ತಮ್ಮ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಧೃಢತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕು.

ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದುದು - ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೊಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವೆವು. ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

Business and Society - Pre Liberalization to post Liberalization

It has been a bit over 20 years since India has liberalized itself and seen its benefits. If we look at the era before the liberalization, we had the government dominated industrial sector driving the economy. We had companies like the BHELs, BEMLs, ITIs, and HMTs etc which ruled the roost and provided a lifetime employment to the generation there.

A typical look at this era and we realize that these organizations had a typical set up; dispersed across the states, there were small colonies around these government companies. In addition there were employees who would travel by the transport that was provided by these organization, work and return in the evening. There were school very close to these colonies were most of the kids of the employees were trained and educated.

When I look back at these, I feel the concept with these government companies could be much better related to the social impact that accompanies the business of these companies. However with liberalization we find most of these government companies shutting down their premises and the businesses run by private people growing in numbers and success stories too.

But there seems to be one drawback with these private institutions when I compare them with the public sector companies. I find that the social aspect of business seems to have fallen away. The return on investment seem to be the major focus areas - pretty right with the capitalistic nature of the businesses today; but it is important to have the social impact is creates.

Realizing the real impact that corporate can do to society and being more proactive in these aspects, without limiting it their CSR activities; would be a key ingredient if private companies of today. Never isolate business from society - there is no business without a society flourishing around it.

Discussions of this nature are important part of the economic world and we would deal with on the discussion forum too - do let us know your opinion on these issues.

Kannada: http://somanagement.blogspot.com/2011/03/blog-post_21.html

Thursday, March 17, 2011

ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವರ್ತನೆ ಚರ್ಚೆ - ೧

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ "ಅಹಂ" ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಹೊರ ಬರುತ್ತವೆ - ಇದನ್ನೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವರ್ತನೆಯೆಂದು (ಆರ್ಗನೈಸೇಶನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್) ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಬಂಧಕರು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೊಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತಿಳಿದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವರ್ತನೆ: ಉದ್ಯೊಗಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಇಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೆಲಿನ ಪರಿಣಾಮದ ಅಧ್ಯಯನ
ಸ್ಥೂಲ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವರ್ತನೆ: ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವ.

ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಬಂಧಕನು ಆತನು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕು, ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಊಹಿಸಬೇಕು. ಇದರಂತೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವರ್ತನೆಯು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಕೌಶಲ್ಯವೆನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಪ್ರಬಂಧನೆಯ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾದ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಬರುವ ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Organizational Behavior Discussion - 1

One of the core part of Human Resource Management (we saw why this was the most significant business function) involves understanding the Human Being. We began with our attempt to understand the Human being with the blog on ego. The behavior of the human beings in organization gives significant inputs on the way the human being thinks. Understanding their behavior hence would be would be very significant and this study is called Organization Behavior (OB)

OB assists managers develop an insightful understanding of how people and organizations behave and interact with each other in accomplishing their goals. This field of OB could be classified into two categories:
 • Micro OB - that dealing with the way individuals influence the organization
 • Macro OB - that dealing with the way the organization influence the behavior of the people

Whatever the focus, it is certain that OB deals with behavior of people and organization. For a manger dealing with OB, it would mean understanding, directing, controlling and predicting behavior in organizations of both people and organization.
This means that the field of OB comes in with a significant practice oriented rider - it is only by practice that the manager would gain acquaintance with the people and organization he works with and thereby accomplishes the objectives.

In the upcoming series on HR related issues, we could continue our understanding of OB before going to other divisions of the HRM - as Human resource form the core of every organization.

Wednesday, March 16, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ - ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೆವು. ಇಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ.

ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ - "ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ"ಯು ಬೆಳೆಯಲು, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದೆಂದರೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.

ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ - ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನೀಡುವವ (ಫ್ರಾಂಚೈಸರ್) ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪಡೆಯುವವ (ಫ್ರಾಂಚೈಸೀ).

ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಅದರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೂಪರೇಷೆಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಅನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಲ್ಲಿ - ಅನುಕೂಲಗಳು ಕೇಳಗಿನಂತಿವೆ; ಬೇಗ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ ಬಹುದು, ಬಂಡವಾಳವು ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿರುತ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ಸಿದ್ಧವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯು ಇರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಕೂಡದೊರಕುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅನಾನುಕೂಲವೆಂದರೆ,
ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಸಮಯ ಮುಗಿದಾಕ್ಷಣ ಫ್ರಾಂಚೈಸೀಯು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.

ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ "ಹೊಟೆಲ್" ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಆಂಗ್ಲ ಅಂಕಣ: http://somanagement.blogspot.com/2011/03/business-model-franchise.html

Business Model - Franchise

The last of the business models we discussed about was Freemium; today we would explore the Franchisee business model.

We generally see brand names McDonald, Cafe Coffee Day and the like, expanding their operations to almost every small town in the country. How do they manage to scale up so quickly? They expand so at such speeds since the original companies - McD, CCD etc don’t really do all the necessary investment for every new outlet, they tie up with others who show the necessary interest & aptitude for their brand - Their business expansion style is called Franchise Model.

The franchisee business model has two parties in it -

 • The franchisor - who is intending to expand his business (sometimes this could be at two levels - the main franchisor who owns the business and the franchisor who would have the power to license and expand the
 • The franchisee - who intends to use the Franchisor's brand name and develop it at a location

These two are bound by a franchise agreement valid for a franchising period of time. The franchise agreement documents the details of the operation procedures, the rules and regulations that would bind the franchisee, non compete-clause, details of investment etc.

The franchise model has its own advantages and disadvantages. The advantages for the franchisor include a quick expansion of the business in areas which would otherwise be difficult to reach; the investment needed for the new set up would be shared with an additional resource - the franchisee. For the franchisee get the benefit of an established business model from the franchisor, a brand name, limited knowledge suffices as training is provided. The disadvantage on the other end would be that the franchisor would have to let go of the franchisee if the franchisee so wills after the franchise period. Given this scenario, it might open up another competitor in the business. The localization of the service or product to suit the needs of the local people.

This business model has been adopted extensively in the hospitality industry. Use this business model for expansion of your business only once you have learnt its nuances, and limit your risk with a good agreement.

Read in Kannada:http://somanagement.blogspot.com/2011/03/blog-post_16.html

Tuesday, March 15, 2011

ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಚರ್ಚೆ - ೫

ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ, ಪೂರೈಕೆಯು ತಟಸ್ಥ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಯು ಕಮ್ಮಿಯಾದರೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಬೆಲೆಯು ತಗ್ಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಇಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ, ಮುಂದುವರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಿಂಬೇಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವರ್ತಕನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನೆಪಿಟ್ಟು, ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸದೊಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಪ್ರತೀ ಎರಡು ಘಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ೫೦ ನಿಂಬೆಗಳ ಒಂದು ಚೀಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದನು. ದಿನದ ಘಂಟೆಗಳು ಜರುಗಿದಂತೆ, ಘಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ೨೦ ಜನರು ಬರುತಿದ್ದುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದನು. ಸುಮಾರು ೩ ಘಂಟೆ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ, ಕಡೆಯ ನಿಂಬೇಹಣ್ಣಿನ ಮೂಟೆ ಬಂದದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ. ಎಲ್ಲೆವನ್ನೂ ಮಾರುವ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಆತನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳ್ಳನ್ನು ಮಾರಲೆಂದು ಪ್ರತೀ ನಿಂಬೇಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಹೊಸದೊಂದು ನಿಯಮ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ - ಬೇಡಿಕೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾಹೋದಲ್ಲಿ, ಇದರ ಸಮಾನಾಂತರ ಬೆಲೆಯು ಕುಸಿಯುವುದು.

Supply and Demand Discussion - 5

Proceeding from the earlier blog where we showed that - if demand decreases with the supply remaining unchanged, then a lower equilibrium price is reached. We continue our analysis in this blog again with the use of lemons.

Again for simplicity, we would take the same market example but tweak the assumptions as follows – The Vendor from the earlier experience of not having many customers for his lemons he decides to use a different strategy - get the lemon supply multiple times a day (each delivery is of 50 lemons), but would not to take stock back home. Market Closed at 5 pm.

The lemon vendor began working through the day and had realized that customers moved in at a constant rate of around 20 people per hour. At around 2:30pm, he realized that 3pm he would have no lemons left, so he went ahead and got some more lemons and added it - expecting the demand to continue. But the delivery is always of 50 lemons, so there would be an excess of 10, he didn’t want to take these extra lemons home and hence as the time approached 4:30 pm he found 15 of them remaining. Since he didn’t want to carry it back home, he decided to reduce the price from Rs 3/- to Rs 2/- and expected that all lemons would be sold out!

Analyzing the above situation, we realize that the demand was always constant - At the rate of 20 customers walking in per hour. What really changes was the supply - given the time frame, the vendor ordered a higher supply than needed - so to complete the sale, he had to sell off all the lemons at a lower price. This could be nicely summarized in the following rule - "If demand remains unchanged, and supply increases, it leads to a lower equilibrium price"

Monday, March 14, 2011

ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಇಂದ ಬೆಳೆದಿರುವ ವ್ಯವಹಾರದೆಡೆಗೆ

ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ಪಿನ ಯಾತ್ರೆಯು ಕಲ್ಪನೆಯುಂದ ಶುರುವಾಗಿ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಮುಂದುವರೆದು ಸಫಲ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು.
೧. ಪ್ರಾರಂಭ
೨. ಚಿಗುರು ವ್ಯವಹಾರ
೩. ಬೆಳೆದ ವ್ಯವಹಾರ

ಪ್ರಾರಂಭ: ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಒಂದು ಕನಸಿನೊಂದಿಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಯಾರೂ ಇರಲಾರರು, ಪದ್ಧತಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ರೂಪಿಸಬಹುದು - ಕೇವಲ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಧ್ಯೇಯ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಾಗಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಚಿಗುರು ವ್ಯವಹಾರ: ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ತಂಡವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆತನ ಧ್ಯೇಯವು ಮುಂದುವರೆದು ಆತನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವಿಂಗಡನೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯದ ಧ್ಯೇಯ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದ್ಧತಿಯು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಧ್ಯೇಯ ದೃಢವಾಗಿದ್ದು, ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅದರ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮನೋಭಾವ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇರೂರ ತೊಡಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆದ ವ್ಯವಹಾರ: ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳೆದಿರಲು, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಡವು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. ತನ್ನದೆಯಾದ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ನಿಯಮಗಳು, ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯದೆಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುವರು. ಸರಳತೆಯು ಕಳೆದು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು - ಆರ್ಗನೈಶನ್ ಡೆವಲೆಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

From Entrepreneurship to a Established Business

A journey from entrepreneurship (the very first inspiration of starting off) to an established company involves a lot of transitions. I intend to summarize these differences in the blog. Put on a spectrum of growth stage, I could identify three distinct stages in this progression:
 • The pure start-up stage
 • The small group growth stage
 • The Established stage

The Start-up Stage: I might not be aligning to the text books definition, but for the sake of distinction, I highlight this aspect separately. As Entrepreneurs begin setting up their ventures, the whole idea begins to manifest itself in his mind; he starts off on his journey. There is not process, to guide, no one to monitor. There is a lot of multi-tasking by the entrepreneur; he attempts all possible tact to attract business for himself. Though highly flexible on the ideas and their stratergization front, there is a limited flexibility in the number of operations that could be taken up. There is absolutely no scope for politics since there is only a single person in the show.

The Growth Stage: As this single entrepreneur progresses with building a team, the locus of business shifts from the entrepreneur to this group, his first team members. The idea is communicated to this team, and delegation increases. Processes and Strategies for a smooth communication amongst the group begin to take shape. It is the group in motion and not the entrepreneur alone. The entrepreneur having delegated some of his task might begin focusing on the activity him /her finds most best done by him. The team is bound by a personal touch - the founder communicates with his team directly. As the team grew, it granted the organization higher operational flexibility and the strategies to achieve the ideas are discussed with group and hence flexible. Politics - the power battle begins to creep in, but there is no scope for explicit expression of such a feeling.

Established company Stage: The venture creates a name for itself, the team size grows. The entrepreneur’s ideas are now in the product form in the market. Structure and systems have evolved based on the policies that were set up and evolved through the growth stage - hierarchies, communication processes, are all predefined. The top management would deal with the decision making and it’s through the process of communication that efficiencies are attempted. The founder would move away from the new recruits as various layers are added. As the size of the company increased the flexibility which was hall mark of the earlier two stages takes a beating and in fact is lost completely. Politics begin to play a heavier role.

Management Study groups these growth related challenged into a study stream called- Organization Development

Thursday, March 10, 2011

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ: "ಇಗೊ" ಅಹಂಕಾರ

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನಾನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, "ಇಗೊ"ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪದವನ್ನು ಸರ್ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರೊಯ್ಡ್ ಮೊಟ್ಟಮೋದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೇರೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಈ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ "ಇಗೊ" (ಅಹಂಕಾರ) ಅರ್ಥವು - ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಈ ಬಿಂಬವು ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಮಾನವನಾದವನು ತನ್ನದೇಯಾದ ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ವಲಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸತೊಡಗುತ್ತಾನೆ; ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ವಲಯವು ನನ್ನದೇ, ಆರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮನೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತನೆ. ಆತನು ತನ್ನದೇಯಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುತ್ತನೆ, ಅವನು ಕೆಲವೇ ಸ್ನೆಹಿತರ, ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವವು ಸಂಕುಚಿತವಾಗತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯೇ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಲವಾರು ಕಿತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮಾನವರ ಸರ್ವೆಸಾಮನ್ಯವಾದ ಈ "ಇಗೊ"ವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಏಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರೊತ್ಸಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

HRM - Understanding “I”

In the earlier blog on HRM, we understood the relevance and briefly touched on how it could be used at securing a competitive advantage for the company. One of the foundation stones of HRM is the area of Psychology. In this science of the mind, we have a concept of Ego. Ego as a concept is psychology was introduced by Sir Sigmund Freud. We would keep dealing with the theory he proposed for a later date.

Ego, in its Latin origins, means "I". Simply, it is the image we have about our-self - this image is built by our notions about our self & our achievements. This in many ways forms the beginning of all HR issues and hence attracts a lot of interest from the Managerial community. All humans work with a commitment to realizing their dream – how ever big or small; and to realize this (s) he would create her/his own path towards achieving it. In this journey one achieves a phenomenal number of achievements minor or major and begins associating with his personal image.

Over a period of time, the individual moves in the reverse, begins assigning too much weight to past successes and creates a small imaginary sphere around oneself to protect the territory that is so personal. Entry for anyone into this territory is based on the proximity of the individual to the person. People begin clashing with other people when they try to protect this boundary. This is one of the major issues that the HR department faces while dealing with people and their aspirations.

Understanding this “I” that people possess is a great secret for effective management of the human capital.

Read in Kannada: http://somanagement.blogspot.com/2011/03/blog-post_9081.html

Wednesday, March 9, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ - ಫ್ರೀಮಿಯಂ

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ "ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್" ನಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು, ಇಂದು ಫ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಫ್ಟ್ ವೆರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಇದು.

ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಫ್ರೀಮಿಯಂ - "ಫ್ರೀ" ಮತ್ತು "ಪ್ರಿಮಿಯಂ" ಎನ್ನುವ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೀಡಿ, ಇನ್ನುಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತರೆ.

ಇಂದಿನ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವ "ಆಂಟಿ-ವೈರಸ್" ಅನ್ನು ಇದೇ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದರಂತೆ, ಆಂಟಿ-ವೈರಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು - ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ೪೫ ದಿನಗಳ ಉಚಿತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸ ಬೇಕೆಂದರೆ ಖರಿದಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ "ಫೀಚರ್ಸ್"(ಗುಣ-ಲಕ್ಷಣ) ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿ, ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಗುಣ-ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ, ಸಂಭಾವಿ ಗಿರಾಕಿಗಳು ತಾವು ಖರೀದಿಸಲೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವು ಭರವಸೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಿರುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಖರೀದಿಸ ಬಹುದು. ಖರೀದಿಸಲೆಂದಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾರಾಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯು ಬಹು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗಾಹಕರ ಅನುಭವದಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಸಫಲತೆಯ ರಹಸ್ಯ.

Business Model - Freemium Model

Continuing in our discussion on business models, Direct Sales being the last one; today we deal with one of the most common model we see in the software world - It is what we called Freemium.

The term "freemium" is a collation of two words - free and premium. This name beautifully summarizes what this model is all about. Simply it is says make something free and as the customer asks for more features and modifications charge a premium for it.

One of the glaring examples for this is the anti-virus software that we find today. Most anti-virus are offered for free for a specified period of time say 45 days, and on completion the user would need to purchase it. Another variant of the freemium is to give a basic version of the software with limited essential features, and the additional features would be enabled on paying for the license.

This business model would work best when you are trying give the prospective customer a chance a feel of your product. This is a showcase to the customer and sometime also helps not just get the sale but in early phases of release can be used for reviewing the features etc. In some cases this also shows the confidence the developing company has in its product!

Use this technique to win your customer’s appreciation based on your product's strength.

Read in Kannada: http://somanagement.blogspot.com/2011/03/blog-post_09.html

Tuesday, March 8, 2011

ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಚರ್ಚೆ - ೪

ಮುಂಚಿನ ಅಂಕಣದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು, ಇಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೊಣ.

ನಿಂಬೇಹಣ್ಣಿನ ವರ್ತಕನು, ಕಳೆದಬಾರಿಯ ದುಬಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ; ಈ ಬಾರಿಯು ಅಂತೆಯೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಬಹುದೆಂದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದನು. ಇಡೀ ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆಂದು ಕೂತರೂ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಕುದುರಲಿಲ್ಲ. ವರ್ತಕನು ತಂದಿರುವ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವ ಬದಲಾಗಿ ಅಂದೇ ಮಾರುವ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₨೩.೦೦ ಇಳಿಸಿ ₨೧.೫೦ ಎಂದು ಮಾಡಿದನು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂಜರಿತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಂಬೇಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ; ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ - ಪೂರೈಕೆಯು ಒಂದೇಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಯು ಕಮ್ಮಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಸಮಾನಂತರ ಬೆಲೆಯು ಇಳಿಮುಖ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Supply and Demand Series - 4

Continuing form the point where we left in the earlier discussion on Demand and Supply, we will tweak with the scenario to create the following situation. We would again deal with the lemon vendor.

Let take the following situation: the last time the vendor visited the market, he had a lot people asking for lemons, so with that in mind he gets along with him a greater quantity of lemons than the previous time. As he set up the stall and set the board Rs 3 per lemon, and began waiting for customers to buy his lemons, he found that there was less number of customers turning up. He waited the whole day, and post lunch, he began giving a rebate, put up a board which read Rs 1.5/- per lemon. The number of consumer no increased!

Let’s have a look at what actually happened. The lemon vendor went took the earlier experience and got along with him a large but fixed quantity of lemons. He probably pitched the price point based on his earlier experience at Rs 3/- per lemon. But as the day progressed, not many lemons moved; we any way had to get at least some sales else he would need to take the stock back home. With this in mind he decides to reduce the price and see if the number of people who would purchase the lemons increases. This thought gets him to reduce the price and there by increase sale. Since the sale and the price were lower this time, the vendor would try to reduce the quantity he would get for selling also at that price.

This point is summarized by the variant of Demand and Supply rule as - If demand decreases and supply remains unchanged, then it leads to lower equilibrium price and also quantity.

Read in Kannada: http://somanagement.blogspot.com/2011/03/blog-post_4535.html

Monday, March 7, 2011

ಮುಖಂಡತ್ವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಮುಖಂಡತ್ವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನನ್ನು ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ಅಂತರವನ್ನು
 • ಪ್ರೇರಣೆಯ ವಿಧಿ
 • ಆಡಳಿತ ಆಯಕಟ್ಟು
ಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೇತಾರನಾದವನು ಜನಪರವಾಗಿದ್ದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ಕಾರ್ಯಪರವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಜ್ಞಾನದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಮುಖಂಡತ್ವ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಒಂದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೀನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತೆಯೇ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಸಾಧಿಸಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಾಯಕತ್ವದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಯಕತ್ವದ ಶೈಲಿಯು ನಾಯಕನಿಂದ ನಾಯಕನಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಂತೆಯೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನೂ ತನ್ನದೆಯಾದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ತನ್ನ ಅಧೀನರಾಗಿರುವ ನೌಕರರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು.ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೆರಿತ ನೌಕರರು ಸಾಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿರಿದಾಗಿರುವುದು ಖಚಿತ.

ಇಂದಿನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸವಕಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಥವಾ "ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ಸ್" ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯತ್ತ ಪ್ರೇರಿಸುವುದು ಈ ಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಮುಖ್ಯ.

Leadership and Management

Traditional thought on Leadership and Management distinguishes the two aspects:
 • Motivational style
 • Formal structure
The general belief is that Leaders lead people while managers manage tasks. In the knowledge society that we operate out of today, Leadership and Management have by passed their boundaries and are very close terms with a great dynamism. Today, Leaders need to have management skills to handle resources for the purpose, and Managers need to adapt their own style of leadership to effectively encourage and charge their team members to the particular objective.

Leadership styles vary with the leader; one might have varied focus in their leadership style – people or process, transactional or transformational, democratic or dictatorial etc. Mangers, whose scope of operation was initially limited to marshaling the available resources and keep things afloat can no longer be said to be the need of the day; managers need to understand their team well, the strength and weakness of the members etc.

Motivated team members achieve more than, just incentive lead mechanism of task completion. The manager today needs to align the interest of the team members and get them to volunteer for the purpose of the group. A manager who fails to motivate and drive the interest of the team members would not just be a failure in his role but also be detrimental to the company’s prospects.

It is a well acknowledged fact that a major cause of attrition in today’s industry is the immediate boss. The team member would always look up to his/her immediate boss for suggestions, or encouragement in a work scenario and when that is missing it leads not just to dissatisfaction but also to failure of the team structure. Companies today need to ensure that the first level managers understand their task pretty clearly and encourage them to lead and not just limit themselves to manage their resources.

Thursday, March 3, 2011

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪರಬಂಧನೆ

ಈ ಹಿಂದೆ ಕಂಡಂತೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಹಾರಾಂಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ವ್ಯವಹಾರದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಪ್ರಬಂಧನೆ ಅತೀ ಮುಖ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಉಳಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಶ್ರೆಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರು.

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರಬಂಧನೆಯೆಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುಣ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಉಪಯೊಗಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರಬಂಧನೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ ಬಹುದು, ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅನಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರಬಂಧನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂದಿನ ವಿಡಂಬನೆಯೆಂದರೆ, ಈ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯವಹಾರಾಂಗಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ವ್ಯವಹಾರಾಂಗಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದೊರಕುತಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರಬಂಧನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಹಾರಂಗ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರಬಂಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಬರುವ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Human Resource Management

To bridge the gap of demand and suplly a business model is created and supported with various business functions. Of these business functions, human resource management function plays a very cricital impact on the business success. While most other resources in a business can be imitated, it is the human talent in a company that really differentiates the companies both in terms of their success this far and the potential of growth in the future.

Human Resource Management Refers to the effective management of Human Talent who individually and collectively contribute towards achieving the Business's Objectives. This function is an important one for any company and the way it is managed is probably the best reflection of the uniqueness of the company - it could be called the DNA in many ways. This uniqueness of the company and its emphasis on people can be reflected in every intereaction with the employee or the prospective employee - be it in recruitments, interivews, or work place environment etc.

HRM department has to be designed very uniquely, but it is this function that in recent times has found neglect and also lost the faith of the employees. There is definitely a need to improve this function majorly. We will get into understanding this in a series of blogs that would follow this introductory blog.

Wednesday, March 2, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ - ೩

ಈ ಹಿಂದಿನ "ಬೈಟ್ ಅಂಡ್ ಹುಕ್" ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ನವೀನ ರೂಪ ನೋಡಿದೆವು, ಇಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾದ "ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್" ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ.

ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಇತರೆ ವಿಮೆಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೆವೆ, ಅಂತೆಯೇ ಆಮ್ವೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಳಿರುವ ಸಾದ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದುದೇನು? ಒರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕುದುರಿಸಲು ನೋಡುತ್ತರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು.

ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು "ಏವೋನ್" ಯೆನ್ನುವ ಕಂಪನಿಯು, ೧೮೮೬ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೊಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ, ೨೦೦೮ ರಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ೧೦.೯ ಬಿ. ಡಾಲರ್ ಗಳ ಆದಾಯ ಕಂಡಿತ್ತು.

ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಸಫಲತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬುನಾದಿ. ನಾನು ಆಗುಂತಕನನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ನಂಬುವುದು ಖಚಿತ, ಇದನೇ ಆಧರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎನ್ನುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿಚಾರಿಸೋಣ.

Business Model - Direct Sales

Having looked at the underlying concept of Bait and Hook Model we shall now explore a bit of the pretty common direct sales method that is adopted.

We would definitely have heard about consumer product companies like Amway or Tupper-wear and also seen a lot of insurance agents from companies like LIC, HDFC Life, Bajaj Allianz etc. What is common between the two? - They both have people getting to explain their product to you in person or at a common demonstration. This is how most of these companies make new customers and consumers for themselves and thereby make money for the firm through them.

This business model is generally done when you need to explain in detail about the product to the customer - there is an evident need for educating the consumer about the product. This concept is not new and the first use as per my information dates back to 1886 by Avon Products, Inc in the United States and its success as a business is indicated by the fact that its revenues in 2008 were 10.9 billion!

This model derives its strength from the ability to influence a decision - I would generally like to know and interact with a person for business, if that person is pretty close to me say a friend or a family member I would rely more on him and hence there is a high probability that there would be a purchase.

Minor modifications to this personal contact based Direct Sales method leads so some interesting Marketing models like Multi-Level Marketing, Networking Marketing etc. We shall look at these marketing innovations as we progress into understanding the various business functions at a later date.

Next Business Model: Freemium

Read in kannada: http://somanagement.blogspot.com/2011/03/blog-post.html

Tuesday, March 1, 2011

ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಚರ್ಚೆ - ೩

ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಈ ಮುಂಚಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾನಾಂತರ ಬೆಲೆಯು ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಈ ಸಮಾನಾಂತರ ಬೆಲೆಯು ಬೇಡಿಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಅಂಕಣದ ಗುರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ

ಕಳೆದಬಾರಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆಯೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಿಂಬೇಹಣ್ಣನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದ ನನಗೆ, ಕೇವಲ ಓರ್ವ ನಿಂಬೆ ಮಾರುತ್ತಿರುವ ವರ್ತಕನು ಸಿಕ್ಕಿದನು. ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆಗೆ ರೂ ೪ ಎಂದು ಹೆಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಗಿರಾಕಿಯು ಆಗಮಿಸಿದನು. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡ ವರ್ತಕನು ರೂ ೪ ಅನ್ನು ಮೇಲೇರಿಸಿ ರೂ ೫ ಎಂದ. ಗಿರಕಿಯು ರೂ ೪.೫೦ ಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಹೊರಟೆಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಂಬೇಹಣ್ಣು ಸಿಗದೇಹೋಯಿತು. ಇದು ನನ್ನ ದಡ್ಡತನವಲ್ಲ ಕೇವಲ ವರ್ತಕನ ಜಾಣ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪೈಪೋಟಿಯು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇದರ, ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು - ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯು ಸ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಮಾನಾಂತರ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಅಂತೆಯೇ, ಆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಯೂ ಎರುವುವು (ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುವಾಗ ಏಕೆ ಬಿಡಬೇಕು?).

Supply and Demand Discussion - 3

In the earlier blog on supply and demand, I made a mention of Equilibrium Price that is set between me and the lemon vendor. Let me now look at how the equilibrium price would vary if the sole vendor had more customers than me at that moment. The question here is would I have got the lemons at the same price as we agreed up on? Let’s examine.

Here are some assumptions we make: There is only one lemon vendor in the market, and he has just 3 lemons remaining - I get it there first and he says Rs 4/- per lemons. I begin bargaining to see if I can get them at Rs 3/- per lemon, just then another person walks in as asks for lemons. The lemon vendor now realized that both want the lemons decided to increase the price by a rupee and says it is Rs 5/- per lemon. The new person asks for Rs 4.50/- and the vendor without a second thought and not bothering to even look at me packs the 3 lemons at Rs 4.5/- each and closes his shop. I have no lemons just my Rs 10/- which was more valuable for me than at least 2 lemons!

When we look at this case - we realize that the minute the vendor realized there was competition; and the lemons were a must for both of us (me and the other customer) he decided to increase the price of each and enhance his profit. This is pretty common right!

This is highlighted by a rule that states - "If demand increases and supply remains unchanged, then it leads to higher equilibrium price and quantity". The price increase from Rs 4/- to Rs 4.5/- and the number of lemons being sold increase from possibly 2 to 3!