Tuesday, May 10, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ - ಸೇವಾ ಮಾದರಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳು. ಇಂದು ಭಾರತದ ಐ. ಟಿ. ಕಂಪನಿಗಳು ಎರಡನೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವರು.

ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯಕಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ನೀಡುವುದು. ಈ ಸೇವೆಯು ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಭಾಷಾ ಅನುವಾದಕರ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಂಗ್ಲ ಅಂಕಣ:
http://somanagement.blogspot.com/2011/05/business-model-servicing.html

No comments:

Post a Comment