Thursday, April 28, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ - ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿತ ವಿತರಣೆ

ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಬೆಲೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೆವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸತಾದ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಇಂದು ನಾವು ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿತ ವಿತರಣೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೃತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅರಿಯೋಣ.

ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮಗರಿವಾಗುವುದೇನಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕೇವಲ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ಉತ್ಪನ್ನದ ಉತ್ತಮ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವರು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸುವರು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಇರುವಾಗ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೂಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ವಿಧ ವಿಧದ ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವರು.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಏಳು ಬೀಳು ಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರುವ ವಿತರಕನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದು. ಕೇವಲ ಉತ್ಪನ್ನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ನಂತರದ ಸೇವೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿತರಕನು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಕೊಡುವನು. ಅದು ಉತ್ಪನ್ನಗಲಿಡುವ ಉಗ್ರಾಣ (ಸ್ಟೋರ್) ಆಗಿರಬಹುದು, ಗ್ರಾಹಕರೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಪರಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ವಿತರಕನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ವಿತರಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವರು.

ಆಂಗ್ಲ ಅಂಕಣ: http://somanagement.blogspot.com/2011/04/business-model-value-added-reseller.html

Business Model - Value Added Reseller

In the earlier blog on Business model, we had a brief discussion on the premium business model, where the company providing could charge more given their ability to create an image that stands out. Today we talk about value added reseller as a business model.

If we have closer look at most of the industries around us, we begin realizing that major portions of the companies work at creating a certain single component of the final product that consumer's purchase. There is another company that puts together all the individual single components from various vendors to help solve an issue that bothers the end consumer.

As most of the consumers of products, limit their interest to the usage of the product in discussion and the construction of the product is of interest only to a few people, these companies try to extract a premium using the components that are of greater worth. Given this situation, there are companies which outsource the component manufacturing to other companies while these companies focus on enhancing the usage of the product to the consumers through the product features.

Even after this, the overall experience of the product remains with the `end reseller of the product. They deliver the product, but also its service, its experience as a whole; and cater to the specific audience. This gives them the name value added reseller. Their value addition varies with what they provide, sometimes just the storage, and in some cases the experience. They make their money through value addition!

Read in Kannada:

Wednesday, April 27, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ - ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯೋಣ.

ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಘನಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಶವೇ ನಾವಿಂದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಆಧಾರ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು "ಮರ್ಸಿಡೀಸ್" ಕಾರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾದ ಕಾರಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ ಗಳ ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ?

ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಬಿಡಿಬಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಮಹತ್ತರ ಲಾಭವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಈ ಅಂಶವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಜನರ ಮಾನಸಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಈ ರೀತಿ ಇಂತಹ ಜನರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿರಬೇಕೆಂಬ ಮಹದಾಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರಿದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು "ಹೆಚ್ಚಿನ" ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವರು.

ಆಂಗ್ಲ ಅಂಕಣ-
http://somanagement.blogspot.com/2011/04/business-model-premium-business.html

Business Model - Premium Business

In our discussion on business model, we today look at a very unique business model - the premium business model.

A lot of people intent to have a lifestyle, which distinguishes them from the normal people. It is about a status symbol that they try to communicate in everything they do. This is the core value that, this business model relies on.

Most of us have heard about - "Mercedes". Their cars are known world over as being very costly and only affordable by the really elite. What makes these cars cost really such an exorbitant amount?

It is said that Mercedes uses their aircraft components in their cars. Though there is no visible advantage for users with these kinds of components, it focuses on the mindset of the people who want to portray a different lifestyle. This aspiration for a higher lifestyle enable them afford shelling out more for their purchase and thereby makes the companies charge their "extra" which could offset their limited customer base.

Read in Kannada:

Tuesday, April 26, 2011

Business Model - Online Content

In the earlier blog on Business Models, we discussed about Networks. In today's blog, we discussed about online content.

In an earlier blog, we mentioned the importance of information in business. The criticality of information ensures there is business advantage, and the insights one receives from these gives a life-time lead. This is why we find a lot of news channels, giving us news about the government, the people sentiments, etc which have an impact from us.

An old adage says - "History Repeats", having a good understanding of the history gives us an ability to move ahead with confidence.

Finding such historical knowledge at one place would be of great value to the business community. One of the largest such collection is the Harvard Business Review cases. The knowledge repository of this kind is worth millions to provide a competitive advantage helping business executives hone their skills.

This method of charging people for quality content - is all this business model has on offer. Simple yet impactful.

Read in Kannada:

http://somanagement.blogspot.com/2011/04/blog-post_26.html

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ - ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ

ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತೆವು. ಇಂದು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತೆವು. ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗೆಗಿನ ಗಹನವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತರವಾದ ಮುನ್ನಡೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಿಗುವುದು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಂದು ನಾವು ವಿವಿಧ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಮಿಡಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಇವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ "ಇತಿಹಾಸ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರುವುದು ನಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಂಡಾರಗಳಲ್ಲಿ "ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ಸ್ ರೆವ್ಯುವ್ ಕೆಸಸ್" ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನದಾಗರವು ವ್ಯವಹಾರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಿಲಿಯಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆಯುಲ್ಲವುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರವಾಗುವುದಲ್ಲವೇ?

ಸರಳ ಆದರೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ!!

ಆಂಗ್ಲ ಅಂಕಣ:
http://somanagement.blogspot.com/2011/04/business-model-online-content.html

Monday, April 25, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ - ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲ

ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡೆವು. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಮೂಹದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯಲಾಗದು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಂಕಣ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಈಗಿನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಗಳಾದ Facebook, Orkut, My space ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಗಳು ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ? ಅವುಗಳು ವ್ಯವಹಾರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಗಳು, ಜಾಹಿರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದೆಂಬುದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶ. ಆದರೆ ಇವಲ್ಲದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುವುದು ಬೇರೆಯೇ ಕಾರಣದಿಂದ!

ನಾವು ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ, ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆಯೋ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೋ ನಮ್ಮ ಬಗೆಗಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಗಳು, ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಮಗೆ ಆಗದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡವಳಿಕೆಗಳ, ಇಷ್ಟ, ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದಿಂದ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಗಳು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೂ, ವಯಕ್ತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಸಾಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಯಕ್ತಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ, ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನೀಡಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಜಾಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಗಳು ಇಂದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಗಳ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಆಂಗ್ಲ ಅಂಕಣ:http://somanagement.blogspot.com/2011/04/business-model-networks.html

Business Model - Networks

In an earlier blog, we discusses about information asymmetry and its implications to the business. The importance of understanding the patter of a customer can never be undermined. Today's business model - Networks deals with information gathering.

When you look at the "social networks" around you, definitely, most of us would have used one of them - be it facebook, orkut, myspace etc. How do these really make a value proposition to others? It is through their potential, and value proposition that they really earn money.

Advertisements and Promotions on such social networks are but an obvious way out; their value to the businesses is much more than promoting their business with advertisements.

When we are on social networks, un-knowingly or un-intentionally (and sometimes intentionally) we reveal a lot of information. Not just that which we put on our potential, but also about our interests, our friends, our interactions in the society, our dreams, etc. These could add a lot of value to the businesses which would like to engage their customers using their social image (relate to concept of ego), and understand about their behavior, likes, dislikes etc (analytics about your customer) etc.

While to certain extent from the business point of view this is beneficial, the large data that an individual reveals about himself on the social network can readily be misused by miscreants. Security and Privacy are obvious challenges which when address effectively could not just engage the larger user base people better but also ensure there is satisfactory benefit every stakeholder of the system.

Read in Kannada: http://somanagement.blogspot.com/2011/04/blog-post_25.html

Thursday, April 21, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ - ಉತ್ಪನ್ನದ ಸೇವೀಕರಣ

ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸೇವಾವೃತ್ತಿಯ ಕೈಗಾರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತ ಸೇವೆಯಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸೇವೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಿವೇಶನ ಹೂಡಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೀಗಿವೆ:
 • ಆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರ ಬೇಕೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ
 • ಆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಯ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
 • ನಿವೇಶನದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಬರಿ ಹೂಡುವುದು ಕಷ್ಟ
ಇಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ಇವುಗಳು ದಿನದ ಬಹು ಭಾಗ ನಿಶ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರಿದಿಸಿದವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಗುವುದು ಸಹಜ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸೇವಿಕರಣವು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ "ಕ್ರೇನ್" ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ರೈತರೂ ಸಹ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾನು ಕಂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ.

Business Model - Servitization of a Product

In a recent business model blog we had discussed about industrialization of a service; we come up to another similar blog today where we convert a product benefit to the customer into a service to the customer.

As consumers, we have a some requirements when we buy some highly sophisticated products right? I have made a brief list of these
 • A felt need of continuous assistance explore its features better
 • Test the product before really buying it
 • A high investment
These are just a few.

If we have a closer look at this product, we would also realize that most of these products would be idle for a very long time; this is where this kind of an innovation in the business model makes the largest sense. Making a huge investment and keeping it idle! Really a heart burn!

This model is generally used in the earth movers’ usage where one company has actually bought the device and the infrastructure firms rent these earth movers and cranes for a specific duration and pay for it. It is also used in the agricultural sector where a farmer or a collection of farmers purchase a tractor, and repay the installment while simultaneously using the services of the tractor for their farmers.

The software companies this model called converting their software into a service (SAAS) for their users and remove the barrier of forcefully purchasing the complete package, and enhancing their customer base by just allowing the user pay for how much of the software they use.

In my own experience I consider this business model the most user friendly since it creates a better deal for every stakeholder in business.

Wednesday, April 20, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ - ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ

ಹಿಂದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ - ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಚರ್ಚೆ/ಸಂಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಹುದಾದ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಇಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತೀಯೊಂದು ಕಂಪನಿಯು ಆಶಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕೆ?

ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಸದಾಕಾಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯೂ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವಿಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟುಬೇಕಾದರೂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಇದು ಸ್ವರ್ಗ ಲಭಿಸಿದಂತಾಗುವುದು ನಿಜವೇ ಸರಿ.

ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ದುರುಪಯೋಗವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರಕಾರಗಳು ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

Business Model - Monopoly

The last Business model dealt with Collective business model, where we mentioned about the negotiation power companies wield. In today’s blog, we would look at an extreme scenario of control over the market (a type of negotiation power) where one company holds nearly the complete supply. There are many ideal situations which companies would love to be in - Monopoly is of these.

Monopoly - derives its origin from "Monos" + "Polein" (single + to sell). It is a situation when a specific individual or enterprise has sufficient control over a particular or service to determine significantly the terms on which other individuals shall have to access to it. We will deal more about the market aspect of monopoly when we are learning about market structures, in this blog we limit to the business benefits from monopoly.

When a business holds a monopoly of a particular good or a service, it significantly enhances the fortunes of the enterprise. When there are a large number of buyers asking for your product and you are the single largest provider of this demand, definitely you can define what price you could charge for the same. Which means whatever be my cost price, I have the luxury of charging a high price for the product I produce - in fact I could not just alter the price but create situations in the market that suite my firm by just having this control in business!

This is a very nice situation to be in as a business but not always the best for the society; and hence is generally regulated. We will deal more about this elsewhere.

Tuesday, April 19, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ - ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಕೂಟ

ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಏಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆವು ಅದೇ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಕೂಟ.

ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರತರಾಗಿರುವಾಗ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಸವಾಲು ಅಥವಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತಮ್ಮದೆಯಾದ ಜೋತೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸುಸೂತ್ರ ವಾಗಿ ನಡೆಸ ಬಲ್ಲರು.

ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಎನ್ನುವ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

Business Model - Collective Business Model

As stated in the earlier blog on aggregation of demand, here is a small variant of the aggregation of demand model. It is called Collective Business Model

Business involves a lot of negotiation; an every business would love to have a higher bargaining power. Such bargaining power comes when you are able to have larger numbers on your side - this is the underlying principle of having trade unions, industry associations etc.

These organizations essentially derive their strength from the large number of people/sub-organizations who face a similar challenge. The aggregation of the people enable them put across their demand collective and ensure there is more pressure on the person/organization they deal with. Their pressure mechanism on the vendors could be like those of threat to boycott the goods, a new quality standard etc.

This is in line with the adage - "Unite we Stand, Divided we Fall"! Business is common sense isn't it?

One question that lingers in the back of the mind, in all these collective business models is - does this always benefit the end consumer? The question remains to be answered.

Monday, April 18, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ - ಬೇಡಿಕೆಯ ಏಕೀಕರಣB

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿತಿಯು ಬೇಡಿಕೆಯ ಏಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ. ಆ ಅಂಗಡಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವರುಗಳು ಹೇಗೆ ಆಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಂದಿನ ಅಂಕಣದ ಚರ್ಚ ವಿಷಯ.

ಈ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗಳ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆಂದು ಇಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರೇ ಗಿರಾಕಿಗಳು. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಡುವ ವಸ್ತುಗಳೋ ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳಿಯರ ಖರೀದಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಆ ಸರಕುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂತೋಷ ಒಂದೆಡೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದೇ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಳೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Business Model - Aggregation of Demand

In our discussion on Business models we discussed 4 models over the last week; we continue further and discuss about one of the most common business model -Aggregation of Demand in today's blog.

Have you ever wondered how does the next door shop keeper make his money?

The Shops in our surrounding are the ones where we generally drop in, if we are short of time to go the distance, and make a random purchase. These shops generally store a variety of stuff of daily use. What is their business model?

In the example I subtle made a mention that they generally have a lot of variety and cater to a particular locality, these are the 2 essential things that these neighborhood shops really provide us. Their locality focus ensures that they have the best market knowledge, and are able to collectively order the stuff that local people ask for (only that this ordering is aggregated). Since there is certain commonality in the choices the local people ask for, this aggregate demand enables the shop owner to bargain for a lower price and ensure he is able to earn a healthy margin for himself.

The variety keeps the consumer happy, and the aggregated demand makes the shopkeeper's purse happy.

We shall deal with a minor variant of the aggregation of demand in the next blog to expand the purview of this Business Model.

Read in Kannada: http://somanagement.blogspot.com/2011/04/b.html

Thursday, April 14, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ - ಅಂತರಜಾಲ ನಿವೇಶನ (website) ಹೊಂದಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ , ನಿಷ್ಠವೃದ್ಧಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡೆವು, ಇಂದಿನ ಅಂಕಣ ದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂತರಜಾಲತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೇಗೆ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ "ವಾಲ್ - ಮಾರ್ಟ್ " ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತವೆ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿದೆ, ಇದರದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯೂ ಇದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದರಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಸ್ತಾರದ ಲಾಭವನ್ನು ಅಂತರಜಾಲದ ಮೂಲಕವೂ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪಸರಿಸಲು, ಅದರ "ವೆಬ್ -ಸೈಟ್"ಅನ್ನು ಇರ್ಮ್ಮಿಸಿದೆ.

ವಾಲ್ - ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರಿದಿಸ ಬಹುದು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಖರಿದಿಸ ಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲೋ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ "ಬ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಹಿಂದಿದ್ದ ಭೌಗೊಳಿಕ ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನೂ ದೂರಮಾಡಿ ಇಂದು, ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಅದರ "ವೆಬ್ -ಸೈಟ್" ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಸರಿ.

ಆಂಗ್ಲ ಅಂಕಣ: http://somanagement.blogspot.com/2011/04/business-model-click-and-brick.html

Business Model - Click and Brick

In the earlier blog on business model we discussed about loyalty and building a business model around it, today we deal with a business model that is a built up as a side effect of Information Technology.

It is pretty obvious that a shop or establish is limited by its geography! Even a departmental store, which is renowned amongst people there is always an issue of people having to make it to the store. The customers would prefer a higher convenience and if the delivery of regularly purchased items is done at your doorstep it would be of phenomenal satisfaction for the customer.

The very famous Wal-Mart used information technology to enable its customers order their requirement online and from there deliver the order to the customer's home. Given this service there is an abstraction created by which the customer doesn’t have to bother about where he gets his order fulfilled from but just needs to order, the nearest store of Wal-Mart would then ship the order to the customer.

This Click and Brick Model, is useful not just with the retail stores but almost every business which intends to break the geographical barrier for its business. In fact today the online presence for a business is so essential that there has to be a website for every company or firm that intends to make it big. Information technology surely has created a virtual geography where the real-estate is your website!

Read in Kannada:

Wednesday, April 13, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ - ನಿಷ್ಟಾವೃದ್ಧಿ

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಾವೃತ್ತಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡೆವು, ಇಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಷ್ಟಾವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವು, ಅದರ ಗ್ರಾಹಕರು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಾ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ; ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು ಬಹು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಾರ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಇರುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನೇ ಪೋಷಿಸುವುದು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಿತವ್ಯಯದ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಹೌದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಕ್ರಯಕಾರರು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಲೇವಾದೇವಿಗಾರರು ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಯಾಯಿಗಳಗಿದ್ದಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋಸ್ತಹ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಹಾರವು ಬೆಳೆಯುವುದು ಖಚಿತ.

ಇಂತಹ ನಿಷ್ಟಪುರಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಚಕ್ರವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳ ಕೆಲಸದವರಿಕೆ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಿ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಈ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆದಾಯದಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ತರಬೇತಿಗಳು ಮುಂತಾದವು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಷ್ಠೆ ಮೂಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದರ ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವದ ಮಹಿಮೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ಲೆಶಿಶಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಸಫಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇಂದು ಕಾಣುವ ಹಲವಾರು ವ್ಯವಹಾರೋದ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ದೇ ಯಾದ ನಿಷ್ಟವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

Business model - Loyalty

Moving further from the blog on Industrialization of Service, we look at the next one in the series of Business Models - the business models built on loyalty

If there is one thing that every business wants to have it is customer loyalty. Every business knows that it is easier to keep an existing customer than acquiring a new one - this is just part of the story. When you extend the loyalty expected from your customer inwards, i.e. to your employees and further backwards to supplier, bankers or even further from the organization to the distributors, shareholders etc we create a network of loyalty which leads to a virtuous cycle.

So the virtuous cycle also called "cycle of success" an ability to invest in your employees through better training leads to enhanced employee satisfaction and increases competency which intern leads to superior service enhancing the customer satisfaction. A satisfied customer is more loyal and gives a higher return through some of the benefits listed below. This higher revenue from loyal leads to higher margins for the companies which could further is invested in training employees and the cycle progresses.

Some of the benefits of this model are:
 • The cost of acquisition occurs only at the beginning of a relationship: the longer the relationship, the lower the amortized cost.
 • Account maintenance costs decline as a percentage of total costs (or as a percentage of revenue).
 • Long term customers tend to be less inclined to switch and also tend to be less price sensitive. This can result in stable unit sales volume and increases in dollar-sales volume.
 • Long term customers may initiate free word of mouth promotions and referrals.
 • Long term customers are more likely to purchase ancillary products and high-margin supplemental products.
 • Long term customers tend to be satisfied with their relationship with the company and are less likely to switch to competitors, making market entry or competitors' market share gains difficult.
 • Regular customers tend to be less expensive to service because they are familiar with the processes involved, require less "education," and are consistent in their order placement.
 • Increased customer retention and loyalty makes the employees' jobs easier and more satisfying. In turn, happy employees feed back into higher customer satisfaction in a virtuous circle.
 • The loyal customers could be involved with greater confidence in your product development, with a better solution to the problem

Loyalty programs that we see in many shops and services today are just part of the business model.

Tuesday, April 12, 2011

ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಕೃತಿ - ಸೇವಾವೃತ್ತಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ

ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕಡಿತದ ಕುರಿತ ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದ ನಂತರ ಇಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಾವೃತ್ತಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರು "ಹೋಟೆಲ್ " ಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಾವು "ಮೆನು"ವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮೆನು ನಮಗೆ ಅವರು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ನಾವೇ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೆವೋ ಅದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಅವರು ಮೆನುವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಅವರದೆಯಾದ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರು ಬಂದು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಡುವ ಸಂಭವ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಅವರು ಮೆನು ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಂತಹ ಸೇವಾವೃತ್ತಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ಬಹು ಉಚ್ಚ ಉದಾಹರಣೆ ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ "ಮ್ಯಾಕ್ ಡೋನಲ್ಡ್" ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಇದುವ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳು ನಮಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಸಹ ಅವರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ!

ಸೇವಾವೃತ್ತಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ ಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವು - ಜನರ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧತೆಯ ನಡುವಿನದ್ದು.

Business Model - Industrialization of Service

Moving ahead from our last business model blog on Dis-intermediation. We move into this new blog on industrialization of Service.

A look around us is enough to get us to the fact that, all individuals differ in their tastes, interest etc. And when you are in services sector this becomes a major challenge! The varying taste of the customers could create so much of variety that it gets hard to handle. This is the case with the hospitality industry. This gets stark contrast form the manufacturing industry where almost everything is standardized - to the extent of how much time an employee gets to fit the screw in your car!. Can the two worlds be mixed together?

The likes of McDonalds today have been able to scale globally with their attempts in this direction. They have consciously limited their menu and made available a promise of delivery at the quickest. The employees of McD have a strict time frame for the time they need to prepare a burger! Right from making the pattice, getting the bun etc. In fact even smiling on delivering the burger is part of the process! Today we find this model in most of the hotels on the road side, but my guess no one could match the McD to their industrialization of the service.

With the reduction in the number of items on the menu, they have created a trade-off on the kind of people who would walk in and the time commitment. With this, they have moved from the general standard of the hospitality industry which is typically prepared to order (modified build to order) to a limited set of options (build to stock). We will deal more about these term and their usage when we being our discussion on operations management.

Monday, April 11, 2011

ಬದಲಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳು

ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ - ಪೂರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನೈಜವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇಂತಹ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ - ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಸರ್ವೇ ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಬದಲಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದಾದರು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಲೆಯೇರಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಕೇವಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರೊಂಗಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಇರುವುದು. ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಬದಲಿ ಅಥವಾ ಪೂರಕಯೆನ್ನಬಹುದು.

ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕುಗ್ಗಿದರೆ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಪೂರಕ ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್

ಒಂದುವೇಳೆ ಯಾವುದಾರು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯು ಏರಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಅಂತಹ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

Demand and Supply - Substitutes and Complements

After a brief detour on making a basic understanding of market, and some terms associated, we return to discussion on Demand and Supply. We would continue making these jumps across the topics to make the understanding comprehensive; do bear with us for it.

In the earlier blogs on S&D we have been making some assumptions, as we proceed further we would slowly dissolve these assumptions and make the idealistic scenario a more real one. In this direction we would deal with the first such inclusion - Substitutes and Complements. We would just limit our self to the definition in this blog and as we proceed explore them in detail.

Substitutes: Two goods are said to be substitutes if the increase in the price of one goods leads to an increase in the quantity demanded by the other.
Ex: Copper and Aluminium could be thought of as substitutes of each other - it could be seen in the market that the minute the price of aluminium increases the customer resorts to demanding copper instead. Similarly Tea and Coffee could be thought of as substitutes.

Complements: Two goods are said to be complements if the increase in the price of one leads to a decrease in the quantity demanded of the other.
Ex: Automobiles and its fuel could be thought of as complementary. If the price of the fuel increases, then the number of people demanding automobiles decreases. Similarly we could think of Tea and Sugar as complementary goods.

Thursday, April 7, 2011

ಮುಖ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ಬೆಲೆ

ನಾವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುವ ಮಾತಿದು - "ನಾನು ಬೆಂಗಳೊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ೫೦ ಪೈಸೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ೩೦ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ" ಅವರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಜ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದುಬರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಲು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಇದೆರಡು ಬೆಲೆಗಳ ತುಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದಾದ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ, ತದನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮುಖ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಕರಿಯಬಹುದು; ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಲಿಸ ಬೇಕಾದರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ವರ್ಷವನ್ನು ಗುರುತು ಪಡಿಸಿ ಅ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ, ಅ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆಗೆ ನಾವು ನೈಜ ಬೆಲೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಇಂತಹ ಮುಖ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನೈಜ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ; ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತುಣುಕಿನಂತೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

Nominal and Real Prices

It is but common for us to hear our parent say "the price of a meal when I came to Bangalore was just 5 paisa, today it is Rs 30/- per plate!" Looks alarming isn’t it?

Hang on! We need to just take a bit of caution. Can we really compare the two? Have everything remained constant?

No! We cannot compare the two, the prices of all the commodities have increased over the year - this is the effect of inflation that has to be factored in. The price of the meal today is the "Current Rupee" or "Nominal Price"; to make any comparison with what was probably 40 year back, we need to have the same standard - we create a common scale for the same. We create this scale and correct today’s price and let them all talk in the same price, we call that the "Real Price" or "Constant Rupee".

The Nominal Price of a good is its absolute price. The Real Price of a good is the price relative to an aggregate measure of prices (i.e. it is adjusted for inflation). The aggregate measure of prices is generally called the "Consumer Price Index (CPI)". The percentage change in the CPI is the measure of inflation.

We would deal more about the CPI as we begin the section on Macro Economics. We dealt with the prices here just for the sake of completion. When we are studying micro-economics through these blogs, we always mean the Real Prices when we mention about price unless explicitly mentioned.

Read in Kannada: http://somanagement.blogspot.com/2011/04/blog-post_07.html

Wednesday, April 6, 2011

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಮಿತಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಲಕ್ಷಣ ನಿರೂಪಣೆ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಇಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸರಹದ್ದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಬಹು ಮುಖ್ಯ - ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಮಿತಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆರಡನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಮಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗುವುವು. - ಉದಾಹರಣೆಗೆ "ಪೆಟ್ರೋಲ್" ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತವೋ ಅಥವಾ ಇಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆಯೋ? ಯಾವ "ಒಕ್ಟೇನ್" ಸಂಖ್ಯೆಯಿರಬೇಕು? ಸೀಸ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಇರಕೂಡದೋ? "ಡೀಸಲ್"ಅನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸರಹದ್ದು ಅಥವಾ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಬೇಕು.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದರಿಂದ ಎರಡು ನಿಚ್ಚಳ ಲಾಭವಾಗಲಿವೆ:
 • ಕಂಪನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ; ಅದರ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಮಿತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇವುಗಳಿಂದ ಆಗುವ ದರ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಲೋಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು.

Defining Market Boundaries

In the earlier blog, we mentioned that definition of a market helps identify which buyers and sellers should be included in a given market. To get more clarity on whom to be included or excluded it is important to define the extent of a market - i.e. its boundaries, both geographically and in the range of products to be included.

Extent of a market is the boundaries of a market, both geographical and in terms of range of products produced and sold within it.

If the extent of a market is not defined, it leaves many questions open; lets clarify this with the example of a petrol. When I say a market for petrol the questions that would come out include - which geography are we referring to - Is it Bangalore or Delhi or Mumbai? What is the octane number of the petrol? Is the petrol leaded or unleaded? Should diesel be included as well? Etc.

The market definition is important for two reasons:

 • A company must understand its actual and potential competition for its current or future products. A thorough understanding of the product boundaries and geographical boundaries of its market to set the price, determine the advertisement budgets and make capital investment decisions etc.
 • At a macro level, an understanding of the market helps make effective public policy decisions. The government could look at the implications of a possible merger or acquisition of two companies either in the same domain or other, on the market situation on the prices, competition and approve or disapprove it

Tuesday, April 5, 2011

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮ ಕಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧನೆಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಹಾದಿಯಿಂದ ಕೆಲಕಾಲದೂರ ಹೋಗಿ, ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂತಿರುಗೋಣ.

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೆನ್ನುವ ವಿಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ತುಂಬಾಜನ ಗ್ರಾಹಕರಿರುವರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವರ್ತಕ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆಂದಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದು; ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒರ್ವ ರೈತ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.

ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆಯೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೊಭಾವಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ; ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರು ವವ್ಯವಹಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ.

ಅಂಗ್ಲ ಅಂಕಣ ಓದಿ: http://somanagement.blogspot.com/2011/04/perfectly-competitive-market_04.html

Perfectly Competitive Market

As we proceeded with the blog, it becomes very important to understand the concept of market thoroughly. With this in mind, we would take a detour from the normal course and get a bit further on the concept of market.

We began with defining the concept of market in the earlier blog. In this blog we would move a bit further and look into some important flavors that economists give to the market. This understanding is important since these flavors encapsulate many common features of the market its competitiveness in the market. We begin with defining the "Perfectly Competitive Market".

A Perfectly Competitive Market is one that has many buyers and sellers, so that no single buyer or seller has a significant impact on price.

As an Example we could imagine the market for food grains like rice. There are many sellers and many buyers - the choice of any single buyer or seller wouldn’t really affect the overall impact of the market and the price that is defined in the market.

While defining perfectly competitive market the underlying assumption with the large number of buyers and sellers being present is that they would be very competitive with each other. So even if the numbers are not really large but there is very huge competition amongst these sellers or buyers; then too we could assume such a market as a perfectly competitive one for any analysis.

Read in Kannada: http://somanagement.blogspot.com/2011/04/blog-post_04.html

Monday, April 4, 2011

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವುಬಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೆಂಬ ಪದವನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ - ಆದರೆ ಆ ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಪದವು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯದ್ದಾಗಿದೆ - ಆರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಪದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಇರುವುದು.

"ಮಾರ್ಕೆಟ್" ಯೆಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವರ್ತಕರು ತಮ್ಮ ನೈಜ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವನೀಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರಕೆಂದಿಟ್ಟ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು. "ಮಾರ್ಕೆಟ್" ಮತ್ತು "ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ"(ಉದ್ಯಮ) ಇವೆರಡರ ಅಂತರ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯು ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಳ ಕೂಟ. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಮಾರ್ಕೆಟ್"ನ ಪೂರೈಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು (ಕೆಲವು ಸಂದಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬದಿಗೂ ಇರುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇದೆ).

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು "ಮಾರ್ಕೆಟ್" ಅನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತರೆ - ಗ್ರಾಹಕ, ವರ್ತಕ, ಮತ್ತು ವ್ಯವ್ಯಹಾರದ ವಿಷಯ. ಒಂದುವೇಳೆ ಈ ಮೂರೂ ಅಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಗದಿತವಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ವರ್ತಕನು, ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಅತಿಯಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ - ಇದನ್ನು "ಆರ್ಬಿಟ್ರಜ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

"ಆರ್ಬಿಟ್ರಜ್"ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ.

The Market

In our discussion on Demand and Supply, to which we would return pretty soon, we made a mention of "Market" where lemons were traded. We have used the term Market in the general understanding of common parlance, but it is interesting to see how Economics defines the term "Market".

A "market" refers to the collection of buyers and sellers that, through their actual or potential interactions, determine the price of a product or a set of products. It is interesting here to note the difference of the term "market" from that of "Industry" - An Industry is a collection of firms that sell the same or closely related products. In effect industry forms the supply side of the market.

While defining a market; economist are generally concerned with the determination of the buyers, sellers and range of products that should be included in a particular market; this is of interest since the definition of the market essentially buts a boundary on the buyers and sellers - the potential and actual ones both are important. The difference in the definition of the Maker essentially leads to a possibility of "Arbitrage". Arbitrage: Is the practice of buying at a low price at one location and selling at a higher price in another.

Let’s take an example to make it clear:

Let’s say Mr. X a resident of Hong Kong wants to purchase gold and that the price of gold is significantly lower in Chennai in India. If he intends to make use of this difference in price he would travel all the way from Hong Kong to Chennai and make the purchase at a lower price, take it back to Hong Kong and Sell it at a higher price. This is given that the transportation cost he incurs is much lower than the profit he would earn by entering into such an activity. Such activities would be detrimental on a large scale and hence the possibility of arbitrage is always checked across the globe for gold price.

The example above also highlight the “importance of Information flow in business” - about which we made brief mention while discussing Information Asymmetry.

Read in Kannada: http://somanagement.blogspot.com/2011/04/blog-post.html